Graziano Tessarolo

«

»

Poeta

2001

Penna su carta

Poeta