Graziano Tessarolo

«

»

Ingresso Serradura

1997

Bronzo

Ingresso Serradura

Ingresso Serradura

Ingresso Serradura

Ingresso Serradura

Ingresso Serradura

Ingresso Serradura

Ingresso Serradura